Vedtægter


§ 1 Klubben.

stk. 1 Klubbens navn er Brøndby Kajakklub, forkortet BRKK.
stk. 2 BRKKs hjemsted er Brøndby Havn
stk. 3 Det er BRKKs formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke kajakroning
med udgangspunkt i friluftslivet, fællesskabet og det sociale liv i klubben,
samt at udbrede
kendskabet til kajaksporten.
stk. 4 Klubbens stander består af en vimpel med kongeblå bund kantet med hvidt, samt en hvid
cirkel i trekantens midtpunkt.
stk. 5 BRKK er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) samt DGI og underlagt disses love.
stk. 6 BRKKs regnskabsår går fra den 1. okt. til den 30. sept.

§ 2 Medlemmer.
stk. 1 BRKK optager kvindelige og mandlige medlemmer.
stk. 2 Som medlem kan optages enhver person, som regel fra 12 år, der ikke har noget
udestående med andre klubber eller organisationer.
stk. 3 Inden et medlem kan deltage i roning, må vedkommende afgive skriftlig erklæring om
svømmefærdighed efter bestyrelsens anvisning. Bestyrelsen kan til enhver tid kræve ovennævnte
erklæring fornyet.
stk. 4 Personer, der ønsker optagelse i BRKK skal henvende sig til den af klubben udpegede person,
der forestår den videre behandling af optagelsen jf. klubbens optagelsesregler.
Optagelse af
umyndige som medlem af BRKK kræver samtykke fra forældre/værge.
stk. 5 Det forventes, at klubmedlemmer deltager aktivt i klublivet og deltager i forbindelse med forefaldne opgaver.
stk. 6 Medlemmerne deltager generelt i klubbens aktiviteter på eget ansvar. Det anbefales derfor at tegne en fritids- og ulykkesforsikring.
stk. 7 Optagelse af æresmedlemmer, der har samme rettigheder som kvalificerede medlemmer,
sker ved simpel majoritet på en generalforsamling efter begrundet indstilling af
bestyrelsen. Bestyrelsens indstilling kan ikke gøres til genstand for diskussion på
generalforsamlingen.
stk. 8 Bestyrelsen har ret til, når den finder det fornødent, at standse optagelse af medlemmer
stk. 9 Modarbejder et medlem BRKK eller klubbens formål eller særlige forhold gør sig gældende,
kan bestyrelsen udelukke vedkommende. 
Udelukkelse kan indankes for en generalforsamling, når mindst 15 medlemmer kræver det..
stk. 10 Ved overtrædelse af reglementet kan bestyrelsen fratage vedkommende sine rettigheder
som medlem for et nærmere fastsat tidsrum, samt idømme erstatningspligt, hvis der
foranlediges skade på eller tab af BRKKs ejendom og materiale.
stk. 11 Udmeldelse af BRKK kan kun ske ved et kvartals afslutning ved skriftlig henvendelse til
kassereren før den fastlagte betalingsdato.

§ 3 Kontingent.
stk. 1 Kontingenter for de forskellige kategorier af medlemmer, indmeldelsesgebyr samt
rykkerudgiftsbeløb fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet.
Bestyrelsen fremsætter forslag til disse beløbs størrelse. Bestyrelsen kan nedsætte kontingentet
for personer under uddannelse eller når andre forhold gør sig gældende.
stk. 2 Kontingentet for medlemmer betales kvartalsvis forud, dog betragtes indbetaling inden
den 10. i kvartalets første måned som rettidigt.
stk. 3 Medlemsrettighederne bortfalder ved over 1 måneds restance.
stk. 4 Ved optagelse som medlem betales kontingentet for resten af
indeværende kvartal. Vedkommende har ingen medlemsrettigheder, før dette beløb er betalt.
stk. 5 Dersom en person indmeldes før den 15. betales der kontingent for den pågældende måned.
Sker indmeldelse efter den 15. er måneden kontingentfri. Medlemmer med restance får skriftlig
påmindelse fra kassereren i form af rykkerbreve. Hvis restancen ikke betales snarest, kan
vedkommende slettes. Ved genoptagelse betales den gamle restance.
stk. 6 For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet for oktober kvartal i det
påbegyndte regnskabsår samt øvrige skyldige beløb være indbetalt senest 30. oktober.

§ 4 Bestyrelsen.
stk. 1 Bestyrelsen består af som hovedregel af 7 medlemmer. Formand, næstformand,
kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer. Såfremt generalforsamlingen samtykker ved 2/3 flertal kan
dette antal nedsættes til 6 alternativt 5 aktive medlemmer.
stk. 2 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Desuden vælges en første suppleant
og en anden suppleant til bestyrelsen samt 2 revisorer og en revisorsuppleant.
stk. 3 Formanden vælges for et år af gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
vælges for en 2-årig periode. (3 på valg hvert år). Bestyrelsen konstituerer sig indenfor en måned
efter den ordinære generalforsamling. Resultatet meddeles medlemmerne.
stk. 4 Suppleanter vælges for et år af gangen. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, forbliver
vedkommende medlem, indtil det afgående medlems valgperiode udløber.
stk. 5 Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte særlige udvalg til varetagelse af specielle opgaver.
Bestyrelsen kan fastsætte forretningsordenen for disse udvalg.
stk. 6 Bestyrelsen er forpligtet til at føre følgende: kassererrapport, referat fra bestyrelsesmøder,
ankeprotokol samt medlemskartotek.
stk. 7 Bestyrelsen kan ikke foretage køb og salg af materiel til et beløb over 50.000 kr. Beløb
derudover skal forelægges en generalforsamling.
stk. 8 Bestyrelsen udfærdiger reglementer og ordensbestemmelser mht. benyttelsen af BRKKs
materiel, inventar samt lokaliteter.
stk. 9 Det er bestyrelsen pligt at bringe disse reglementer m.m. til medlemmernes kundskab, samt
sørge for at disse kan ses på klubbens hjemmeside.
stk. 10 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer (dog 2 hvis bestyrelsen er
slanket til 5 medlemmer) plus formand eller næstformand er tilstede.
stk. 11 Ved afstemninger, hvor stemmetallet står lige, gør formandens eller i vedkommendes fravær
næstformandens stemme udslaget.
stk. 12 Bestyrelsesmøde afholdes, når formand, bestyrelsen eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder
det fornødent.

§ 5 Regnskab og revision.
stk. 1 Kassereren må højst opbevare en kassebeholdning på 1000 kr. resten af BRKKs frie midler skal
indsættes i et pengeinstitut.
stk. 2 Foreningen tegnes ved økonomiske dispositioner af kasserer og formand. Prokura kan
meddeles af bestyrelsen.
stk. 3 Kassereren udarbejder et årsregnskab, bestående af resultatopgørelse og status, som
revideres af de af generalforsamlingen udpegede revisorer.

§ 6 Ordinær generalforsamling.
stk. 1 Generalforsamlingen er BRKKs øverste myndighed.
stk. 2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år indenfor den 1. oktober til den 1. december og indkaldes pr. E-post samt opslag i klubben med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Det reviderede regnskab samt forslag til budget for det kommende regnskabsår skal fremlægges i klublokalet mindst en uge før generalforsamlingen.
stk. 3 Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der er valgt af generalforsamlingens
stemmeberettigede medlemmer, og som ikke er medlem af bestyrelsen.
stk. 4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.
stk. 5 Enhver stemme skal gives personligt. Dog kan et stemmeberettiget medlem møde med en
fuldmagt fra et andet stemmeberettiget medlem.
stk. 6 Dersom en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig skal en ny afholdes tidligst 14 dage
senest 1 måned efter.
stk. 7 Stemmeberettigede medlemmer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling er medlemmer med mindst 2,5 måneders medlemskab.
stk. 8 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af:
    a. det reviderede regnskab.
    b. bestyrelsens forslag til kontingent mv.
    c. budgetforslag for det kommende regnskabsår.
4. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen
5. Valg af:
   a. formand.
   b. bestyrelsesmedlemmer.
   c. to suppleanter til bestyrelsen.
   d. to revisorer.
   e. en revisorsuppleant.
   f. diverse udvalg.
6. Eventuelt.
stk. 9 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indsendes skriftlig til
bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal bekendtgøres for medlemmerne
ved opslag i klubben senest 5 dage før generalforsamlingen.
stk. 10 Lovændringer kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Herfra er
§ 8 undtaget.
stk. 11 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og bådmateriel undtagen det i § 4, stk. 7
nævnte kan kun ske, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
stk. 12 Til dagsordenens punkt 1, 2, 3 og 4 benyttes simpel majoritet. Ved afstemninger, som er
omfattet af § 6, stk. 10 og 11 samt § 8, benyttes de dér angivne godkendelseskriterier.
stk. 13 Til dagsordenens punkt 5 har hvert stemmeberettiget medlem samme antal pladser, som
ønskes besat, men må højst give en stemme pr. kandidat. Pladserne besættes successivt
at tage kandidaten med flest stemmer.
stk. 14 Hvis et medlem kræver skriftlig afstemning, skal det efterkommes.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling.
stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst
15 stemmeberettigede medlemmer med navns underskrift indsender skriftlig begæring derom til
bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter
begæringens fremsættelse.
stk. 2 Bestyrelsen har pligt til senest 14 dage efter modtagelse af en sådan begæring at indkalde til
generalforsamling med angivelse af dagsorden med den i lovens § 6, stk. 2 nævnte varsel.
stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling, som ikke afholdes som følge af § 6, stk. 6, følger med
hensyn til beslutningsdygtighed og lign. den ordinære generalforsamlings regler.

§ 8 Klubbens ophør.
stk. 1 Til vedtagelse af BRKKs ophør eller ændring af denne paragraf kræves, at mindst 2/3 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede på en lovligt indvarslet generalforsamling.
Vedtages BRKKs ophør, vælger generalforsamlingen en komité, bestående af 5 medlemmer.
Komitéen skal realisere BRKKs ejendom og materiel, og af det indkomne beløb afvikle eventuel gæld.
Et eventuelt overskud tilfalder henholdsvis Dansk Kano og Kajak Forbund og DGI.

Vedtaget på generalforsamlingen 29. november 2016

Link til Vedtægter i PDF format